Tuesday, 09/08/2022 - 07:48|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN CÁT TIÊN
  • Thông tư 22/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT
    | Admin | 266 lượt tải | 1 file đính kèm
    Thông tư 22/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện Nghị định 20 về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
    | Admin | 262 lượt tải | 1 file đính kèm
    Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện Nghị định 20 về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.