Tuesday, 09/08/2022 - 08:17|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN CÁT TIÊN
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
Ngày ban hành:
25/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
Ngày ban hành:
25/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực